anjir-maabed-tree

درخت انجیر معابد

انجیر معابد یا فیکوس بنگالنسیس از انواع زینتی درخت انجیر و بومی مناطق هند و جنوب شرق آسیا بوده و بیشتر در مناطق گرمسیر و شرجی رشد و نمو دارد.انجیر معابد یا لور لول،کرگ ،درخت بزرگی با قدم قدمت بیش از 100سال که پوستی صاف و خاکستری با برگ های بزرگ و ساده داشته و میوه ای نارنجی رنگ به درشتی فندق دارد و ریشه های هوایی در سطح زمین،اب مک میزند و به همین دلیل ،درخت {مک زن} یا مکرزن معروف است.

جاذبه‌های گردشگری

  • درخت انجیر معابد
    0 متر

دیدگاه ها و پرسش ها