Tomb of Aaron

بقعه هارونیه (گنبد هارونیه) (ثبت ملی)

بقعه هارونیه بصورت 4گوش با معماری سده هشتم هجری و آجری  ساخته شده است .گنبد دو پوسته ای سقف بنا را میپوشاند و برای تزئین از هیچ کاشی استفاده نشده است.فضای داخلی از پنجره های مشبک ،ایوانی رفیع، چهار ایوان صلیبی شکل در داخل هشت طاق نما با قوس جناغی ،سردانه و گنبد دو پوسته آجری به بلندی 22 متر ازکف زمین و سه اتاق فرعی تشکیل میشود فضای بیرونی نیز شامل سنگ یادبود کوچکی از امام محمد غزالی  و باغچه ای مستطیلی شکل درست  رو به روی ایوان میشود.بنا با استفاده از تعدادی طاق نما به همراه پنج  وهفت قوس ومنفذ های ساده نورگیر ،سایه روشنی ایجاد کرده است .در گذشته بقعه  هارونیه دارای سه در ورودی بوده که در حال حاضر ،ورودی شرقی غربی آن بسته شده و بصورت پنجره مشبک در آمده است.ورودی بنا بسوی جنوب باز میشود  و شامل یک ایوان کفش کن با قوس جناغی ،عمق سه و عرض هشت متر که در دو طرف آن ،دو جرز پهن با دو طاق نمای کشیده ،بلند و یک حاشیه پهن افقی ایجاد شده و در نبش هر یک از دو جرز دونیم ستون آجری قرار دارد.

جاذبه‌های گردشگری

 • بقعه هارونیه (گنبد هارونیه) (ثبت ملی)
  0 متر
 • قلعه حاجی تراب
  910 متر
 • آرامگاه باغ مزار
  1128 متر
 • موزه توس
  1173 متر
 • آرامگاه فردوسی (ثبت ملی)
  1178 متر
 • قبرستان عاشقان
  1513 متر
 • موزه نان مشهد
  6584 متر
 • نمایشگاه دائمی محیط زیست
  8567 متر
 • روستای چهار فصل
  8613 متر

دیدگاه ها و پرسش ها